Protestantse Kerk in Nederland
Protestantse Gemeente De Dollert
 
 
ANBI voormalig PG NIEUWOLDA-OOSTWOLD ANBI voormalig PG NIEUWOLDA-OOSTWOLD

HISTORIE

Onze kerk is aangesloten bij de Protestantse Kerk in Nederland (PKN) en heeft hierdoor de ANBI-status (Algemeen Nut Beogende Instelling). Giften voor onze kerk en diaconie zijn fiscaal aftrekbaar. 

HISTORIE:
 
A. Algemene gegevens van de kerk:

Naam ANBI                            Protestantse Gemeente Nieuwolda-Oostwold
RSIN nummer                        825743539

Kerkgebouwen:
Adres kerkgebouw                 Goldhoorn 8
Postcode/plaats                     9682 XN  Oostwold

Adres kerkgebouw                 P.G. Cremerstraat 14
Postcode/plaats                     9944 AN   Nieuwolda

Contactgegevens van de kerk:
Website adres                        https://dedollert.protestantsekerk.net


 
      B. Algemene gegevens van de diaconie:

Contactgegevens van de diaconie:
Website adres                        https://dedollert.protestantsekerk.net
E-mailadres                            kkasper@hbcg-owp.nl
Postadres                               Langeweg 2
Postcode/plaats                     9682 XR  Oostwold


H. Verkorte staat van baten en lasten met toelichting 
De staat van baten en lasten geeft via de kolom Begroting inzicht in de begrote ontvangsten en de voorgenomen bestedingen in het verslagjaar. De kolom Rekening geeft inzicht in de daadwerkelijk gerealiseerde ontvangsten en bestedingen.
De voorgenomen bestedingen voor het komende jaar zullen niet sterk afwijken van de voorgenomen bestedingen van het verslagjaar.
Klik hier voor de baten en lasten van de kerk van Nieuwolda-Oostwold (2019)
Klik hier voor de baten en lasten van de diaconie van Nieuwolda-Oostwold (2019)

Toelichting
Kerkgenootschappen en hun onderdelen zorgen in Nederland zelf voor de benodigde inkomsten voor hun activiteiten. Aan de kerkleden wordt elk jaar via de Actie Kerkbalans gevraagd om hun bijdrage voor het werk van de kerkelijke gemeente waartoe zij behoren. Soms bezit de kerkelijke gemeente of de diaconie ook nog enig vermogen in de vorm van woningen, landerijen of geldmiddelen. Soms is dit aan de gemeente nagelaten met een specifieke bestemming. De opbrengsten van dit vermogen worden aangewend voor het werk van de gemeente en van de diaconie.
Kerken ontvangen geen overheidssubsidie in Nederland, behoudens voor de instandhouding van  monumentale (kerk)gebouwen of een specifiek project. Een groot deel van de ontvangen inkomsten wordt besteed aan pastoraat, in de vorm van salaris voor de kerkelijk werker en aan de organisatie van kerkelijke activiteiten. Daarnaast worden de ontvangen inkomsten ook besteed aan het in stand houden van de kerkelijke bezittingen, benodigd voor het houden van de kerkdiensten (zoals onderhoud, energie, belastingen en verzekeringen)  en bijdragen voor het in stand houden van het landelijk werk. De ontvangen inkomsten van de diaconie worden besteed aan diaconaal werk, zowel plaatselijk, landelijk als wel wereldwijd in de vorm van ondersteuning van activiteiten en doorbetaling van voor specifieke projecten gehouden inzamelingen. 
Onder lasten van beheer zijn opgenomen de kosten voor administratie en beheer van de kerkelijke en diaconale bezittingen.
terug
 
 
 
 
DIENST VAN

1 november 09.30 uur
streekdienst in 3 kerken
Oostwold Goldhoorn 8

Voorganger Pastor T. Huizing
Organist: dhr. Akkerman

Collectes:

1 – Streekdiaconie
2 – Streekkerk
3 – ------

Er kunnen maximaal 30 gemeenteleden naar de dienst komen.
Vooraf reserveren voor de diensten is noodzakelijk; graag bij
pgdedollert@gmail.com of telefonisch
Een presentielijst wordt bijgehouden.

Liturgie en nieuwsbrief

De dienst is rechtstreeks
(en ook later) te volgen via deze link
 
 
CONTACT

Voor opmerkingen, vragen
mail kerkdedollert@ziggo.nl
 
 
NIEUWS VAN DE PKN

HIER vindt u het nieuws van onze landelijke 
Protestantse Kerk in Nederland
 
FACEBOOK


                      
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.