Protestantse Kerk in Nederland
De Dollert, een wijk van PG Oost-Groningen
 
 
LITURGISCHE SCHIKKINGEN 40-dagentijd 2024 LITURGISCHE SCHIKKINGEN 40-dagentijd 2024

PASEN 31 maart 2024 Oostwold

Pasen, een nieuw begin.

Vroeg op de eerste dag van de week, toen het nog donker was…(Johannes 20:1)

Johannes opent zijn evangelie met ‘in het begin was het Woord…..’
Het is een variatie op het eerste bijbel vers.
Ook in zijn bericht over de opstanding begint hij bij het begin: vroeg op de eerste dag van de week …’ 
Een nieuwe week breekt aan. Het leven gaat open.
Het graf is er de stille getuige van.
Voor de leerlingen van Jezus gaat dit veel te snel, zij leven nog in het donker en kunnen het nieuwe leven van Pasen, de opstanding van Jezus,  leven door de dood,  nauwelijks geloven.
Wie kan dat wel? Duisternis is hardnekkig!
Pasen verkondigt dat Gods licht sterker is dan de duisternis.
Jezus noemt Maria bij haar naam en zij wordt de eerste stralende getuige van de Opgestane.

Nieuw begin, het leven gaat stromen, en dat is te zien in de schikking, die deze 40 dagen 
steeds met ons is meegereisd.
Vanuit de groene bol stroomt het nieuwe leven, voorjaarsbloemen en bloeiende ranken
vormen samen een levensader.
 

Een stroom van licht
Verdrijft het duister
Geurende lente


Stille Zaterdag 30 maart 2024 Oostwold


Het kruis als aardse belofte, tekens van hoop, trouw en toekomst.

Alles op zijn tijd, niet per se op mijn of op jouw tijd.
In onze huidige samenleving is het bijna ondenkbaar dat we moeten wachten, de mens domineert alles.
Omgaan met ons ongeduld is moeilijk, behoeften moeten zo snel mogelijk vervuld.
Deze dag leert ons rust te hebben en te vertrouwen op het mooie dat komen gaat, de opstanding van het licht, de nieuwe morgen.


Goede Vrijdag 29 maart 2024 Midwolda

Het houten kruis dat de wereld draagt.
Oorverdovende stille, zoute tranen.

Duister is het en zwart. Er is geen licht meer zichtbaar. Wie zijn wij?
Wat doen wij?
De schikking laat de ellende en de duisternis zien.
Vragen die we stelden of reflecties die we hebben gevonden hebben geen antwoord of vervolg gekregen. Het maakt wanhopig. Is er nog hoop op deze dag waarop alles zwart is geworden; een letterlijke duisternis over het hele land. Een van God verlaten dag.


Witte Donderdag 28 maart 2024 Finsterwolde


Klokjesbloemen herinneren ons aan dankbaarheid en liefde voor de dienende leider.
Jezus gebruikt het voeten wassen om de discipelen iets te leren en het is een oproep om te handelen.
Hij inspireert degenen die het zien. Hij is het die zijn leven opoffert om 'het vuil' van de leerlingen (de wereld) op zich te nemen, en Hij schenkt de schoonheid van het eeuwige leven.
Daarmee roept Hij de leerlingen op om een dienaar te zijn en zijn voorbeeld te volgen.


6e zondag 40-dagentijd 24 maart 2024 Nieuwolda


Palmzondag   
Vandaag begint de Goede of Stille Week. We lezen het verhaal van Jezus ’intocht in Jeruzalem.
Hoe feestelijk het ook lijkt, Lucas vertelt dat Jezus huilt als Hij de stad binnenrijdt.
Hij ziet namelijk al voor zich wat het gevolg zal zijn van het onheil dat de stad over zichzelf heeft afgeroepen.
Ook Jeremia kent deze tranen. Het volk is terug bij af.
De aarde is woest en doods geworden, net als in den beginne. Is er nog enige hoop voor Vrouwe Sion, voor volk en vaderland?
Jeremia is onthutst en bang. Is er nog een rechtvaardige te vinden?

De schikking bestaat uit een kruis. Er hangen 30 abrikozen aan als symbool voor de 30 zilverlingen.
De 12 walnoten symboliseren de 12 apostelen.
Op de top de haan, het symbool van het “nee ik ken hem niet”van Petrus.
Buxus symboliseert de eeuwigheid en de verrijzenis van Jezus.

De kleur rood geeft betekenis aan de intocht van Jezus en de liefde die het volk voelt. Rood de kleur van feest, en vrolijkheid.
 
Hosanna!
roept het volk.
De twaalf juichen, vrezen verraden.
Levende aarde. 


5e zondag 40-dagentijd (Ludica) 17 maart 2024 Midwolda


De lezing is uit Jeremia 32 :1-15  en  42-44
Een Losser
Jeremia zit gevangen.
Koning Sedekia vindt het te riskant om hem vrij rond te laten lopen.
De woorden van deze onheilsprofeet zouden het volk weleens kunnen demotiveren.
Nog altijd proberen machtshebbers critici de mond te snoeren door hen op te sluiten.
Maar God laat zich de mond niet snoeren.
Hij geeft Jeremia de opdracht om de akker van zijn neef te kopen, zodat het land in familiebezit zal blijven.
Lossen, heet dat in de Bijbel.
Dat Jeremia,  juist nu koning Nebukadnezar op het punt staat om de stad in te nemen, de losser van zijn neef moet zijn,  spreekt boekdelen.
Ook al valt straks de stad, het land zal nooit het eigendom van de koning van Babel worden.
Jeremia, de “onheilsprofeet”, blijkt een losser te zijn.

De kernwoorden in dit Bijbelgedeelte zijn : rechtvaardigheid, vertrouwen en oplossen

De bol staat met de opening naar boven toe.
Aan het groene mos is wat gras toegevoegd, de verwijzing naar het land.
In de opening zijn driekleurige viooltjes geplaatst, symbool voor de aanwezigheid van God, hoe weinig zichtbaar Hij ook lijkt te zijn.
In het midden staat een puntvormig blad ( in dit geval een sansevieria)
Als teken van rechtvaardigheid.
 
De kernwoorden in het Bijbelgedeelte uit Jeremia zijn
rechtvaardigheid,
vertrouwen en
oplossen


4e zondag 40-dagentijd 10 maart 2024 Nieuwolda
 

Dit is de 4e zondag (zondag Laetare) in de Veertigdagentijd; Een hoopvolle toekomst.
Vandaag is het een klein beetje Pasen. Het donkerpaars  van boete en inkeer kleurt roze.
We worden opgeroepen om ons te verheugen (laetare).
Oordeel is niet Gods laatste maar voorlaatste woord.
Zijn laatste woord is genade, Pasen! 
In de schikking is de bol nog groener geworden, er is hoop.
In de bol is met bremtakjes een V-teken gemaakt,  in het vredesteken in de V vorm is een tulp geplaatst.
De tulp symboliseert het gebed. 
Bloem
als gevouwen handen.
Biddend 
om het Vredesteken
uit de hemel.

3e zondag 40-dagentijd 3 maart 2024 Finsterwolde


De lezing is o.a. uit Jeremia 26 “Jeremia om zijn profetie aangeklaagd”. 

Wie weet?
Slechts één ding lijkt zeker in het leven, namelijk dat veel onzeker is. 
Wat gebeurt er morgen, hoe zal ons leven verlopen?
Hoe zal een ander reageren als we een appél op hen doen of kritiek geven?
In dit Bijbelgedeelte zien we dat ook God onzeker is , Hij weet niet zeker of Hij gehoor zal vinden.
Jeremia moet namens God het volk oproepen te breken met hun kwalijke praktijken.
Maar zullen zij luisteren en tot inkeer komen?
Jeremia heeft het gemerkt.
Na de preek ontsteekt het volk in woede.
Men wil Hem doden, maar gelukkig zijn er rechters die beseffen dat Jeremia woorden van God spreekt.
Verwachtingsvol slaat God, slaat Christus zijn ogen op.
Zullen ze naar Mijn woorden luisteren?
Het antwoord is aan ons.

Ogen om te zien en oren om te luisteren, de paarse bloemen van de primula symboliseren de donkere ogen waarin een klein beetje licht weerkaatst.
Van onderuit wordt de bol weer iets groener.
Jonge uitlopende takken reiken naar de hemel.
 
Gedoofde ogen met sporen van licht
Gehoorde waarschuwingen
En dan----niets.


2e zondag 40-dagentijd 25 februari 2024 Finsterwolde


"Jullie zijn in mijn handen als klei in de handen van een pottenbakker"
Je zult maar profeet zijn. Het is een scherpe boodschap die Jeremia moet doorgeven aan Israel. Het lijkt een onschuldig beeld: een pottenbakker die op zijn draaischijf de mooiste potten vormt. Maar vergis je niet. Alle aandacht valt op de mislukkingen. De pottenbakker doet zijn best, maar de klei wil niet en de potten mislukken. De pottenbakker rest maar één ding: de potten stukbreken en opnieuw beginnen.
De mensen in Jeruzalem voelen de profetische kritiek haarfijn aan. Ze worden boos, alsof zij een mislukte pot zijn, en zetten Jeremia gevangen. Hun boosheid zit hun zo in de weg dat ze nauwelijks oor hebben voor de pottenbakker die niet opgeeft. Hij gaat net zo lang door totdat de pot mooi is, tot Gods eer.
Doorgaan tot iets mooi is, trouw volhouden en niet opgeven om het goede te doen.
De bol is met de opening naar boven op een terracottapot geplaatst. Rond de bol is een dunne krans van Hederablad aangebracht. Van onderaf wordt de bol iets groener door het toegevoegde groen mos tussen de schors.
 
Zoals klei in de hand van de pottenbakker, zo ben jij in mijn hand, zegt de Heer.
Zoals klei in de hand van de pottenbakker, zo maak ik jou een vat tot mijn eer.
Kneed mij, Here God, ook als het soms wel eens pijn doet.
U weet precies hoe ik zijn moet.


1e zondag 40-dagentijd 18 februari 2024 Midwolda, de Verbinding


 
We zijn voor de schikking uitgekomen op de bolvorm.
Jeremia wees op broodnodige verandering van het leven op aarde om het in de toekomst beter te kunnen hebben.
Zijn boodschap viel niet in vruchtbare aarde.
Daarom is de bol in het begin van de veertigdagentijd donkerbruin en wordt deze gedurende de veertig dagen groener.
Het licht dringt door.
In Jeremia 1 vers 11 staat beschreven hoe God bij de roeping van Jeremia hem een amandelboom aanwijst.
De amandelboom is de eerste boom in het Midden-Oosten die na de winter bloeit.
De mediatieve tekst van deze Zondag bij de schikking is:
 
Geroepen als profeet
zoals bloesem
de lente roept
Luister
nieuw begin.
 
terug
 
 
 
 
DIENST VAN BAD NIEUWESCHANS: 

28-04   09.30 uurBAD NIEUWESCHANS: 
Kerkstraat 1, 9693 EP
 
Voorganger: pastor Tuma 
Organist: dhr. D. Wubs

de dienst is rechtstreeks (en ook later) te volgen via deze link

Liturgie + nieuwsbrief
 
====================       

Geplande Collectes 
voor deze dienst:

vindt u HIER

Giften voor de diaconie op NL21 ABNA 0127 4767 09 t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente te Oost-Groningen
Giften voor kerk en jeugdwerk op NL63 RABO 0322 2037 24 t.n.v. Protestantse Gemeente te Oost-Groningen.
Alles onder vermelding van datum en doel van de collecte.
==========================

 
 
DIENST VAN NIEUWOLDA,

21 – 04  09.30 uur NIEUWOLDA, Kerksingel 1

Koffie na de dienst

Voorganger ds. B. Altena
organist: dhr. P. Dijkhuis

De dienst is rechtstreeks
(en tot 2 weken later) te beluisteren via 
deze link

Liturgie en nieuwsbrief

====================

Geplande Collectes 
voor deze dienst:

vindt u HIER

Giften voor de diaconie op NL21 ABNA 0127 4767 09 t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente te Oost-Groningen
Giften voor kerk en jeugdwerk op NL63 RABO 0322 2037 24 t.n.v. Protestantse Gemeente te Oost-Groningen.
Alles onder vermelding van datum en doel van de collecte.

=============================
 

 
WIJDEKERK

       
 
NIEUWS VAN DE PKN

HIER vindt u het nieuws van onze landelijke 
Protestantse Kerk in Nederland
 
FACEBOOK


                     
 
 
KERKBALANS 2024

        

  meer
 
CONTACT

Voor opmerkingen, vragen MAIL
 
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.