Protestantse Kerk in Nederland
Protestantse Gemeente De Dollert
 
 
COLLECTES VAN DEZE MAAND COLLECTES VAN DEZE MAAND

Diaconiecollectes van de maanden september-oktober 2022

Wilt u deze doelen steunen, ook als er geen dienst is of u niet in de kerk kunt komen? Maak dan uw gift over op NL46 RABO 0382 6033 11 t.n.v. Prot. Gemeente De Dollert onder vermelding van datum en doel van de collecte.

Zondag 4 september
1e collecte: Kerk in Actie – Een volwaardige plek voor mensen met een beperking in Myanmar

Gezinnen in Myanmar met een gehandicapt kind of gehandicapte volwassene zijn extra kwetsbaar. Zij behoren vaak tot de allerarmsten en hebben daarnaast te maken met extra (medische) kosten. Kerk in Actie ondersteunt deze gezinnen niet alleen met zorg en revalidatie, maar helpt mensen met een handicap ook bij het vinden van werk. Daarnaast krijgen lokale kerken en gemeenschappen voorlichting en training over hoe zij mensen met een beperking een volwaardige plek kunnen bieden en hen diaconaal kunnen ondersteunen.
2e collecte: kerk
3e collecte: uitstapje met de streekdiaconie

Op woensdagmiddag 14 september organiseert de streekdiaconie een reisje voor iedereen binnen de streekgemeente die hieraan mee wil doen. De opbrengst van deze collecte is bestemd voor een bijdrage in de kosten van dit uitstapje.

Zondag 11 september
1e collecte: Liudgerstichten

In 1989 werd de Liudgerstichten opgericht met als doel het stimuleren van de belangstelling voor en de kennis, het gebruik en de beoefening van de Groninger taal met betrekking tot religieuze doeleinden. De stichting coördineert verschillende werkgroepen en commissies die zich bezighouden met vertalen van bijbelteksten, liederen en onderdelen uit de liturgie. Daarnaast verzorgt de stichting zo’n 60 tot 70 Grunneger Dainsten per jaar.
2e collecte: kerk
3e collecte: onderhoud gebouwen

Zondag 18 september
1e collecte: Kerk in Actie – Hulp wederopbouw Syrië

Door de jarenlange burgeroorlog moesten veel inwoners van Syrië vluchten en zijn er veel religieuze gebouwen verwoest. De kerk in Syrië wil ondanks alles een baken van hoop blijven. Kerk in Actie ondersteunt hen bij het herstel van kerkgebouwen, scholen, bejaardenhuizen en gemeenschapscentra, kortom bij het weer opbouwen van de kerkelijke en burgerlijke gemeenschappen. Herstel van de kerk - het hart van de christelijke gemeenschap - betekent immers herstel van de hele samenleving en hoop voor de toekomst!
Let op: uw bijdrage voor deze collecte mag rechtstreeks overgemaakt worden op de rekening van de streekdiaconie: NL22 RABO 0356 4249 95
2e collecte: streekkerk
Let op:
uw bijdrage voor deze collecte mag rechtstreeks overgemaakt worden op de rekening van de streekgemeente: NL63 RABO 0322 2037 24
3e collecte: streekdiaconie
De Streekdiaconie heeft inmiddels verschillende projecten opgepakt. Zo zijn we betrokken bij het project Schuldhulpmaatje, HipHelpt, de jaarlijkse Pannenkoekendag, Actie Vakantietas, delen we kerstpakketten uit aan mensen die het financieel moeilijk hebben en organiseren we jaarlijks een reisje. De opbrengst van deze collecte is bestemd voor het financieren van al deze activiteiten.
Let op: uw bijdrage voor deze collecte mag rechtstreeks overgemaakt worden op de rekening van de streekdiaconie: NL22 RABO 0356 4249 95

Zondag 25 september
1e collecte: Kerk in Actie – Vrouwen als vredestichters in Colombia

Afgelopen week was het Vredesweek, daarom collecteren we voor een vredesproject in Colombia. Colombia werd tientallen jaren geteisterd door een gewapend conflict. In 2016 werd er een vredesakkoord gesloten tussen de regering en guerillabeweging FARC. Er moet nog steeds veel gebeuren om de samenleving weer op te bouwen. Vrouwen uit verschillende kerken verenigden zich voor een vreedzame samenleving. Zij willen vrouwen die slachtoffer waren van geweld tot steun zijn en zetten zich in voor verzoening en vredesopbouw. De helende kracht van bijbelverhalen is hierbij een belangrijk inspiratiebron.
2e collecte: kerk
3e collecte: orgelfonds


Zondag 2 oktober
1e collecte: Wereld Natuur Fonds

Mensen zijn onlosmakelijk verbonden met de natuur. Sterker nog, we zijn natuur. Zonder die prachtige dieren en planten kunnen we niet leven en alleen met natuur in al haar diversiteit hebben we een gezonde toekomst. Daarom beschermt het Wereld Natuur Fonds met lokale partners natuur overal ter wereld. Hun missie: een wereld creëren waarin mens en natuur in harmonie leven.
2e collecte: onkosten

Zondag 9 oktober
1e collecte: PKN – Pioniersplekken: nieuwe vormen van kerk zijn

In Nederland gaan er steeds minder mensen naar de kerk. Maar dat betekent niet dat er geen behoefte is aan zingeving. Kerken spelen hierop in met nieuwe vormen van kerk zijn die aansluiting zoeken bij de omgeving en bij wat mensen bezighoudt. De afgelopen tien jaar zijn er zo’n 150 pioniersplekken vanuit de PKN gestart. Ze vormen nieuwe christelijke geloofsgemeenschappen waar de boodschap van het evangelie gedeeld wordt op een manier waarin mensen zich herkennen.
2e collecte: kerk
3e collecte: diaconie plaatselijk

De opbrengst van deze collecte is bestemd voor het diaconale werk vanuit onze eigen gemeente. Denk daarbij aan de bloemengroet vanuit de kerk, het kerstgeschenk voor de ouderen, het diaconaal quotum, een attentie voor mantelzorgers en de paasgroetenactie.

Zondag 16 oktober
1e collecte: Kerk in Actie – Een beter inkomen voor Javaanse boeren

Vandaag is het Wereldvoedseldag, daarom collecteren we voor betere leefomstandigheden voor boeren in Indonesië. Op het Indonesische eiland Java wonen veel boerengezinnen die nauwelijks kunnen rondkomen. Met steun van Kerk in Actie helpt de Javaanse kerk hen om duurzaam te ondernemen en coöperaties op te zetten. Tijdens trainingen worden christelijke waarden en normen gekoppeld aan het bedrijven van landbouw. Door de coöperaties raken boeren minder afhankelijk van tussenhandelaren en krijgen ze een hogere prijs voor hun producten. Het project is zo succesvol dat het wordt uitgebreid tot in Midden-Sulawesi.
2e collecte: kerk
3e collecte: verwarming gebouwen

Zondag 23 oktober – let op: dienst in Midwolda
1e collecte: diaconie
2e collecte: kerk

Zondag 30 oktober
1e collecte: Kerstpakkettenactie streekdiaconie

Vorig jaar heeft de streekdiaconie voor het eerst een kerstpakkettenactie gehouden. Mensen die het financieel erg moeilijk hebben, hebben een cadeaubon van een supermarkt gekregen. Zo konden zij zelf iets extra’s kopen voor de kerstdagen! We willen dit jaar graag weer mensen een lichtpuntje bezorgen voor de feestdagen en we hopen dat u deze actie financieel wilt ondersteunen!
Let op: uw bijdrage voor deze collecte mag rechtstreeks overgemaakt worden op de rekening van de streekdiaconie: NL22 RABO 0356 4249 95
2e collecte: streekkerk
Let op:
uw bijdrage voor deze collecte mag rechtstreeks overgemaakt worden op de rekening van de streekgemeente: NL63 RABO 0322 2037 24

 

terug
 
 
 
 
DIENST VAN 

25 – 09  9.30 uur Finsterwolde, Wiegersweg 1
voorganger ds. GWvd Werff
organist: dhr. J. Muller

De dienst is rechtstreeks
(en ook later) te beluisteren via deze link

Liturgie en nieuwsbrief

====================

Geplande Collectes van PG De Dollert
voor deze dienst:

vindt u HIER

NL46 RABO 0382 6033 11 t.n.v. Prot. Gemeente De Dollert
graag o.v.v. datum en doel van de collecte

===================

 
WIJDEKERK

       
 
NIEUWS VAN DE PKN

HIER vindt u het nieuws van onze landelijke 
Protestantse Kerk in Nederland
 
FACEBOOK


                      
 
CONTACT

Voor opmerkingen, vragen
 
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.